BazaTelefonów.pl
 

REGULAMIN BazaTelefonow.pl

KORZYSTAJĄC ZE STRON INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO FIRMY BazaTelefonow.pl  DOSTĘPNYCH POD WYMIENIONYMI WYŻEJ ADRESAMI JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD OKREŚLONYCH W TYM REGULAMINIE. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU, PROSIMY O ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH BazaTelefonow.pl.

Modyfikacja witryny

Firma BazaTelefonow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także do przebudowy, zmiany sposobu udostępniania lub całkowitego zaniechania udostępniania całej witryny lub jej części, zmiany zawartości witryny w dowolnym czasie. Firma BazaTelefonow.pl nie ma obowiązku powiadamiania o zachodzących zmianach, dlatego przed każdorazową wizytą na stronach i/lub przed każdorazowym wykorzystaniem ich zawartości i zamieszczanych w ramach witryny informacji należy zapoznać się z regulaminem.

Zakres obowiązywania regulaminu

Treści publikowane w ramach niniejszej witryny, wraz z wszelkiego rodzaju cennikami produktów sprzedawanych w ramach witryny (jeżeli takowe są zamieszczone), informacjami dotyczącymi telefonów komórkowych oraz ogólnymi informacjami o innych produktach, dotyczą produktów oferowanych do sprzedaży w ramach niniejszej witryny i mogą nie odnosić się do produktów sprzedawanych gdzie indziej. Regulamin ten ma zastosowanie do niniejszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu witryny (informacją prawną) i informacją o ochronie prywatności właściwymi dla tej witryny w celu upewnienia się w kwestii zrozumienia i akceptacji warunków regulaminu.

Ograniczenia zastosowania i prawa autorskie

Wszelkiego rodzaju informacje, fotografie, nagrania dźwiękowe, klipy wideo, nagrania audiowizualne, dźwięki i melodie dzwonków, obrazy, grafiki, hiperłącza, architektura witryny (jej format układ graficzny, struktura danych) i inne treści zawarte na tej witrynie są chronione prawem. Stosują się do nich przepisy prawa autorskiego, prawa własności, przepisy dotyczące znaków towarowych. Wszelkie przedstawienia produktów firmy BazaTelefonow.pl są własnością firmy BazaTelefonow.pl lub zostały przez firmę BazaTelefonow.pl użyte za zezwoleniem. Jakiekolwiek wykorzystanie zawartej w ramach witryny treści (tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy i inne) jest zabronione, chyba, że odbywa się w zgodności z niniejszym regulaminem. Prawa autorskie dotyczące poszczególnych części zawartości witryny, wyboru treści, jej konstrukcji i układu są własnością firmy BazaTelefonow.pl. Kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie i magazynowanie części lub całości witryny w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy BazaTelefonow.pl jest zabronione, chyba, że przebiega w zgodności z niniejszym regulaminem.

BazaTelefonow.pl wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo strony internetowe BazaTelefonow.pl na swoich komputerach lub drukowali fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego a nie w celu redystrybucji, chyba że BazaTelefonow.pl wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub przepisów dotyczących komunikacji.

Zamieszczanie zdjęć i plików video przez użytkowników BazaTelefonow.pl

Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i filmy, umieszczane przez niego na stronach witryny BazaTelefonow.pl, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

Zabrania się wykorzystywania witryny BazaTelefonow.pl w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie zdjęć oraz filmów o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć, filmów lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie, film lub wizerunek innej osoby.

Witryna BazaTelefonow.pl zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści dodanej przez użytkowników bez podania przyczyny.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronach internetowych BazaTelefonow.pl są zastrzeżone przez swoich właścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Zabronione jest używanie jakichkolwiek symboli zamieszczonych na stronach internetowych BazaTelefonow.pl bez wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej pisemnie przez właściciela znaku, chyba, że przepisy prawa mówią inaczej. Dostęp do stron internetowych BazaTelefonow.pl nie stanowi przyznania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody BazaTelefonow.pl lub innego właściciela takich znaków.

Wykluczenia odpowiedzialności

Wszystkie informacje znajdujące się na tej witrynie a odnoszące się do produktów i/lub usług osób trzecich, takie jak: ceny, informacje o dostępności usługi, produkty, informacje o cechach produktu, o zakresie usług, i tym podobne winny być w razie zaistniałej konieczności weryfikowane u źródła, to jest u osoby lub firmy oferującej dany produkt lub usługę. BazaTelefonow.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek, ulepszeń, korekty błędów lub pominięć w obrębie witryny. BazaTelefonow.pl dołoży starań, by informacje w obrębie witryny były uaktualniane poprzez wprowadzanie wyżej wymienionych zmian, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną niedokładność, opóźnienie lub niedokonanie aktualizacji, ponadto BazaTelefonow.pl nie ma obowiązku powiadamiania użytkowników witryny o wprowadzonych zmianach. BazaTelefonow.pl nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności i wiarygodności wszelkich danych (w tym oprogramowania) w obrębie witryny i nie ponosi odpowiedzialności za wszelką szkodę zaistniałą w wyniku korzystania z informacji umieszczonych w obrębie witryny.

Strony i treści, o których mowa mają stanowić dla Państwa udogodnienie. Treść stron internetowych BazaTelefonow.pl dostarczana jest na zasadach "tak jak jest" i "jak jest dostępne". BazaTelefonow.pl nie gwarantuje, że jej strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym i że pozbawione będą błędów. BazaTelefonow.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian na stronach lub wycofania dostępu do nich w każdym czasie.
 

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter
Subskrybuj:
RSSAtom
Czytaj Blog BT

Nie masz konta? Rejestracja!
Baza skradzionych / zagubionych telefonów